top of page

דף מסרים בנוגע לדרישה מעובדים להתחסן | משרד עו"ד דוד-זקס-פרייס-הגדיש

בתקשורת וברשתות החברתיות מתחילים להופיע סיפורים בנוגע לדרישת מעסיקים לקחת את החיסון לקורונה. ישנם מקומות שכבר התחילו להפעיל סנקציות כמו הוצאה לחל"ת ופיטורין. כל זה נגד חוקים קיימים, היות ואין חקיקה בנושא.


משרד עו"ד דוד-זקס-פרייס-הגדיש פרסם בפברואר 2021 דף מסרים הנוגע לדרישה מעובדים להתחסן.


דף זה מכיל חוות דעת משפטית בנוגע לשאלת החוקיות של מעביד לדרוש מעובד להתחסן, ובו נאמר בין היתר:


* בהעדר חקיקה ראשית המתייחסת לכפיית חיסון על העובדים, אין למעסיק סמכות חוקית לדרוש מהעובד להתחסן או להציג תעודת מחוסן כתנאי העסקתו או להגעתו למקום העבודה.

* חל איסור להפלות עובד או להרע את תנאי עובדתו בשל סירובו להתחסן.

* הדרישה מעובד להתחסן מפרה זכויות היסוד המעוגנות בחוק יסוד: חופש העיסוק, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, פוגעת בזכות האדם לפרטיות ובזכות האדם לאוטונומיה על גופו, ואינה מאפשרת לעובד לממש את זכותו במתן הסכמה מדעת, בניגוד לחוק זכויות החולה.
* אין באמור כדי להוות משום ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני.


המסמך מצורף להורדה בתחתית הדף.

דף מסרים בנוגע לדרישה מעובדים להתחסן - מ
.
הורידו את • 134KB


Comments


שימרו והגנו על בריאותכם עם

נוגד החמצון החזק ביותר בעולם

אנטי מיקרוביאלי ואנטי דלקתי

bottle-and-box326x440.png

צבע הכסף

386010_2-666514694.png
Paybox.jpg
bottom of page